Noe du savner?

Noe du savner eller ikke finner på sidene? Ta kontakt.

Hjem » Klubb » Organisasjon » Ny klubb » Klubbstatus

Klubbstatus

Det finnes tre forskjellige klubbstatuser. Klubb med bane, klubb med treningsanlegg og klubb uten rettighet til å skrive ut golfkortet.

Hvordan oppnå status som "Klubb med treningsanlegg" (KMT)?

For at klubb uten bane skal ha mulighet til å drive opplæring og få utstedt Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til sine medlemmer, må de oppnå status KMT og inngå samarbeidsavtale med en baneklubb. Avtalen må i utgangspunktet inngås med den geografisk nærmeste baneklubben og i alle tilfeller med en klubb i et naturlig geografisk nedslagsområde. Samarbeidsavtalen skal sendes NGF for gjennomgang før status kan gis.

Søknaden om å få status KMT må inneholde følgende skriftlige informasjon:

 1. Klubbens medlemsnr. i NIF
 2. Klubbens lov
 3. Klubbens organisasjonsplan (organisasjonskart, arbeidsfordeling etc.)
 4. Navngitt minimum to klubbmedlemmer som har gjennomgått NGFs kurs for Veien til Golf (VTG)-ansvarlige og hvem som utgjør klubbens Handicapkomité
 5. Klubbens planverk (f.eks. langtidsplan,handlingsplan)
 6. Eventuelle bestemmelser i klubben utover de som ligger i loven.
 7. Eventuelle avtaler som klubben har inngått med selskap eller person.
 8. Anleggsbeskrivelse inkl. målsatt kart som viser anleggets enkeltelementer og bekreftelse på godkjenning fra vedkommende myndighet. Et treningsanlegg kan f.eks. bestå av drivingrange og gode treningsområder for nærspill eller en 6-hulls treningsbane. NGFs helhetlige vurdering av anleggselementene avgjør om treningsanlegget er tilfredsstillende til å oppnå status KMT.

Klubben er forpliktet til å holde NGF løpende oppdatert om alle organisatoriske og anleggsmessige endringer.

Godkjenningen av status "Klubb med treningsanlegg" gjelder for tre sesonger av gangen. Innen siste sesong er avsluttet og senest 15.oktober skal klubben, dersom de ønsker forlengelse, ha tilskrevet NGF med søknad om ny godkjenning. Søknaden skal være ferdigbehandlet av NGF og endelig vedtak om godkjenning eller avslag skal foreligge innen 2 måneder etter at søknad er mottatt. NGFs styre fatter vedtak om godkjenning eller avslag etter innstilling fra administrasjonen.

Klubb med bane som får forespørsel om og inngå avtale om opplæring og/eller utstedelse av kort med annen klubb, må sjekke at denne har status KMT.

Vedrørende samarbeidsavtale mellom baneklubb og KMT

Avtalen skal regulere samarbeidet mellom baneklubb og KMT om opplæring og utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til medlemmer i KMT. Samarbeidsavtalen skal sendes NGF for gjennomgang før status kan gis.

Priser

Baneklubbens tjenester godtgjøres etter følgende anbefalte maksimumspriser per person:

 1. Veien til Golf – kurs (VTG-kurs) kr 1200,-
 2. Årlig serviceavgift for utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) kr 200,-
 3. Juniorer betaler halv pris

NGFs medvirkning

Der hvor KMT har problemer med å oppnå avtale med baneklubb på frivillig grunnlag, er NGF beredt til å bistå i forhandlingene for å få frem en avtale.

Kontaktperson NGF:

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig
Mobil: 908 20 190 Send e-post

Vedlagte filer

KMT samarbeidsavtale (pdf, 15 kb)

SAMARBEIDSPARTNERE

Spille golfFor golfspillere og de som ønsker å bli det!Klubber og banerEn oversikt over norske golfklubber og -banerTurneringerFinn turneringer som er aktuelle for deg - uansett nivå.ToppidrettToppidrett og talentutvikling er et prioritert satningsområde.
OrganisasjonInformasjon og hjelpemidler for klubbdrift i Norge.TurneringerOversikt og informasjon om turneringerUtdanningInformasjon om kurs- og utdanningstilbudAktivitetHvordan skape en aktiv klubb?AnleggPlanlegging, bygging og drift av golfanlegg

Regionale kompetansesentra:

Midt-Norge:
Trondheim GK

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Vestlandet Nord:
Fana GK

Hordaland, Sogn og Fjordane

Vestlandet Sør:
Sola GK

Rogaland, Vest-Agder

Sør-Østlandet:
Vestfold GK

Aust-Agder, Telemark, Vestfold

Østlandet Vest:
Oslo GK

Akershus vest, Buskerud, Oslo vest

Østlandet Øst:
Losby GK

Akershus øst, Hedmark, Oppland, Oslo øst, Østfold

For å forsøke å finne gode måter å stimulere og øke aktiviteten lokalt og regionalt, ble det i 2012 vedtatt å starte med å opprette seks regionale kompetansesentra (RKS) i Sør-Norge.

Les mer om RKS