"Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett" er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

Bestemmelser om barneidrett

1. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.

3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

NGFs utdypingDefinisjon på lokalt vil variere hvor i landet klubben ligger, men primært er lokalt egen klubb eller naboklubb. I deler av landet hvor det er langt mellom klubbene, kan lokale konkurranser innebære at en må reise over kommune-/fylkesgrense.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

NGFs utdyping: Dette er turneringer som ligger utenfor lokalmiljøet, og i golf vil dette i hovedsake være den til enhver tid definerte region.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og idrettsarrangementer i Norge.

3) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom det er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdyping om barneidrettsansvarlig her.

5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i noen særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

6) Særforbundet plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- eller konkurransereglement, heruder hjemmel til å ilegge bøter til idretteslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett.

 

Idrettens barnerettigheter

1. TRYGGHET Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. VENNSKAP OG TRIVSEL Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. MESTRING Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha mulighet for variasjon, øving og samspill med andre.

4. PÅVIRKNING Barn har rett til å si sin mening og til å bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planleggning og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. FRIHET TIL Å VELGE Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

6. KONKURRANSER FOR ALLE Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. 

7. PÅ BARNAS PREMISSER Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide om å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

8. ALLE SKAL FÅ VÆRE MED PÅ LEKEN Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

 

   

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club