Rettigheter og bestemmelser

"Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett" er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

Bestemmelser om barneidrett

1. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.

3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

NGFs  presisering: Barn kan fra det året de fyller 6 år delta i turneringer som spilles lokalt (i hjemmeklubb eller naboklubb i hjemmeregionen). En naboklubb vil ofte ligge i en annen kommune og kan også ligge i et annet fylke. 

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

NGFs presisering: Barn kan fra det året de fyller 9 år delta i turneringer som spilles i hjemmeregionen.

Se oppdatert oversikt over regioner i Narvesen Tour konkurransebestemmelser.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom det er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdyping om barneidrettsansvarlig her.

5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i noen særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.

6) Særforbundet plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- eller konkurransereglement, heruder hjemmel til å ilegge bøter til idretteslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov §11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett.

 

Idrettens barnerettigheter

1. TRYGGHET Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

NGFs presisering: I golf skal treningene tilpasses og differensieres med utgangspunkt i det enkelte barns utviklingsnivå og erfaring. All ekstra trening utover den faste aktiviteten skal tilbys alle, og ingen skal presses til å delta. Barn skal ikke presses til å delta i aktiviteter eller konkurranser de selv ikke ønsker, verken av trenere, ledere, foreldre eller andre.

2. VENNSKAP OG TRIVSEL Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

NGFs presisering: I golf skal barneidretten ha fokus på å bygge et godt sosialt- og mestringsmiljø, hvor vennskap bygges og hvor barna er trygge på hverandre. Dette gjelder både aktivitet i egen klubb, men også på arrangementer hvor man møtes på tvers av klubber. I små miljøer er det spesielt viktig å legge til rette for å bygge miljø og vennskap på tvers av klubber.

3. MESTRING Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha mulighet for variasjon, øving og samspill med andre.

NGFs presisering: Golf skal tilby et 100 % mestringsorientert miljø. Trening skal tilrettelegges og differensieres med utgangspunkt i det enkelte barns utviklingsnivå og erfaring. Resultater skal ikke vektlegges og etter hvert som konkurranser mot andre introduseres skal ulike spillformer og målemetoder benyttes, hvor man primært fokuserer på samspill og den enkeltes utvikling.

4. PÅVIRKNING Barn har rett til å si sin mening og til å bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planleggning og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

NGFs presisering: Barn skal gis plass til kreativitet og fantasi,og mulighet til å påvirke innholdet i treningene. Som en del av "golfutdannelsen" skal vi bidra til å utvikle barns ferdighet til å snakke foran andre, for eksempel ved å takke av for treningen eller lage en øvelse som beskrives for gruppen.

5. FRIHET TIL Å VELGE Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

NGFs presisering: Barn bestemmer selv hvor mye de vil delta i organisert og uorganiser golfaktivitet. Golf er i hovedsak en sommeridrett og vi oppfordrer barn til å være aktive også i andre idretter. Trenere skal ikke stille krav om antall ukentlige treninger for å få delta i konkurranser.

6. KONKURRANSER FOR ALLE Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb, innen samme idrett, skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. 

NGFs presisering: For barn er deltakelse som regel viktigere enn resultat, og resultat bør først og fremst være en målestokk på utvikling av egne ferdigheter. NGF skal tilby lavterskel konkurranser som skal motivere til deltakelse, men barn har rett til ikke å delta i konkurranser.

7. PÅ BARNAS PREMISSER Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide om å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

NGFs presisering: NGF og klubbene skal legge til rette for trening og konkurranser på barns premisser og ut fra deres behov for mestring, utfordring og å være med venner. Dette gjelder også barn med  funksjonsnedsettelser. Aktiviteten skal oppleves som sosial, morsom og spennende. Konkurranser skal inndeles etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, med spillformer og banelengder tilpasset klassene. Det stilles ikke krav til erfaring eller ferdighetsnivå for å delta.

8. ALLE SKAL FÅ VÆRE MED PÅ LEKEN Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

NGFs presisering: Klubbene skal så langt det er mulig finne gode løsninger slik at ingen barn utestenges fra aktivitet som følger av familiens økonomi eller engasjement. Klubben bør legge til rette for utlån og bruktsalg av utstyr slik at dette ikke blir en barriere for deltakelse. NGF oppfordrer klubbene til å søke midler, og bruker Tilskuddsportalen som verktøy for å holde oversikt over aktuelle tilskuddsordninger lokalt, regionalt og nasjonelt.

Til toppen