Viktig at barn får oppleve det å spille golf

Det er lett å glemme at barna må få oppleve det å spille golf. Banene er lange og barna er små og det blir fort «bare trening» en dag i uken. Lag små enkle baner tilpasset barnas slaglengde, flette spill inn i den ukentlige treningen og lag uhøytidelige konkurranser på klubben. Lag egne terminlister for barneturneringer på klubb og i regionen. Dette kjenner barn og foreldre igjen fra andre idretter og det øker sannsynligheten for større turneringsdeltagelse.

Rekruttere gjennom spill

Det å slå ballen i hullet på færrest mulig slag er noe de aller fleste syns er morsomt, så også nybegynnere. Golfkarusellen er et eksempel på et spillebasert rekrutteringstiltak for barn og unge.

Golfkarusellen

Golfkarusellen er et lavterskeltilbud hvor vi ufarliggjør og synliggjør golf gjennom å tilby barn, unge og voksne å prøve golf i en uhøytidelig ramme. Vi viser i praksis at golf er enkelt og moro! Kom som du er og prøv!

Tiltaket er i hovedsak et rekrutteringstiltak for barn og unge, men i tillegg kan dette være en enkel og viktig mulighet til å synliggjøre golf i nærmiljøet som et ordinært idrettstilbud på linje med for eksempel fotball og håndball.

Dette er et tiltak som bør innarbeides og arrangeres årlig på linje med andre tilsvarende idrettstilbud i nærmiljøet som for eksempel skikarusellen. Alle klubber bør kunne gjennomføre golfkarusellen i sitt område da behovene for anlegg, utstyr og ressurspersoner ikke er store.

Konkurransetilbud

NGF ønsker å ha et konkurransetilbud som stimulerer til at så mange som mulig blir i golfen så lenge som mulig. Konkurransetilbudet skal være i henhold til de norske barneidrettsbestemmelsene.

Barn som driver med idrett, gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og læring for livet. Det er dette fundamentet alle trenere, ledere og foreldre skal ta vare på og videreutvikle. Idrettsaktivitetene foregår på barnas premisser og alle barn skal inkluderes i idrettslaget, uavhengig av ambisjoner og behov.

Å konkurrere er en del av idrettens egenart og en del av barnas naturlige utvikling, både på trening og i dagliglivet. Så lenge barna konkurrerer på egne premisser, og helst i lokalmiljøet, er det positivt. All forskning viser at barnas helhetlige utvikling best sikres i lokalmiljøet – i nærheten av der barna bor. (Fra Idrettens barnerettigheter)

Konkurranser på klubb

Det viktige i denne alderen er å introdusere det å konkurrere. En myk inngang med fokus på trygghet, glede og mestring. I golfen har vi mange forskjellige spilleformer som passer utmerket for barn i denne alderen. Dette kan gjerne skje i form av lagspill. Barna skal utfordres til å konkurrere mot seg selv og sine egne ferdigheter, ved å bruke golfmerkene eller andre øvelser. Vi ønsker også at barna skal få prøve seg på spilleformer som minner om det de kommer å møte lengre frem. Barn- og juniorturneringer som inkluderer flere ulike nivåer, er noe vi anbefaler for de som føler seg trygge på det.

Klubbens egne barneturneringer

Klubben lager en turneringsseire for klubbens juniorer. Uhøytidelige konkurranser hvor man kan få prøve seg på dette med å konkurrere. Disse kan godt spilles helt uten rangering men skal samtidig oppleves som noe annet enn den ukentlige treningen.

Konkurranser utenfor egen klubb

Tilbudet for de som ønsker å konkurrere utenfor egen klubb ser litt forskjellig ut avhengig av hvor i landet vi befinner oss. I noen områder finnes det samarbeid mellom klubber om lavterskel barnekonkurranser. Det som er felles for alle områder er Narvesen tour.

Lokale barneturneringer

I flere av våre turneringsområder finnes lokale samarbeid i form av golfkonkurranser for barn. TO-cupen, Nabogolfen eller lignende.  Dette blir trinn to for våre unge utøvere. Her får man komme å prøve seg på en annen bane sammen med spillere fra andre klubber. Hvis det ikke finnes denne typen av samarbeid i din klubbs nærområde, ta kontakt med andre klubber og lag et opplegg.

Narvesen Tour

Narvesen Tour er åpne klubbturneringer i golf for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver region.

Alle jenter og gutter i alderen 9-19 år er velkommen til å delta på Narvesen Tour, uavhengig av tidligere turneringserfaring. Turneringene er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og banelengder tilpasset klassene.

Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø.

Her finner du mer informasjon om Narvesen tour.

Barneidrettsbestemmelsene

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

  b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

  c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

  d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

  e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

  f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

  g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

 3. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.
 4. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
 5. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

Her kan du lese mer om idrettens barnerettigheter og barneidrettsbestemmelsene.  

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club