Hvordan ta imot en golfspiller med funksjonsnedsettelse? På samme måte som man tar i mot alle nye spillere som kommer til klubben!

Et positivt første møte med klubben er viktig, både for klubb, spiller og evt. foresatte. Det kan være fornuftig å ta et møte med spiller og evt. foreldre/foresatte før første kursdag/trening.

Tips til ting å ta opp:

 • Avklar med foresatte hvilke forventninger de har til aktiviteten, og hvordan klubben og foresatte sammen kan finne gode løsninger. Vær tydelig på at klubben er tuftet på frivillighet, og at aktivitet skapes i samspillet mellom spiller, foresatte og klubb.
 • Spør om det er noe du lurer på, også om ting som omhandler funksjonsnedsettelsen. Er det noe spilleren trenger hjelp til? Har spilleren behov for ledsager, og hvordan løses evt. dette?
 • Be om viktig informasjon i forhold til funksjonsnedsettelsen, og gjør avklaring om hvem som bør vite hva. Treneren har ofte større behov for informasjon. 
 • Gi informasjon om klubbaktivitet, medlemskontingent og treningsavgift.

Det finnes ingen fasit på hvordan tilrettelegging av aktivitet bør eller skal være, og grad av tilrettelegging avhenger av personen man skal tilrettelegge for. Det er naturlig med litt prøving og feiling, og man må utfordre den det gjelder på hva de får til og hva de tror vil fungere. Det viktigste er å skape gode mestringsopplevelser, samtidig som man gir utfordringer.

Ting å tenke på:

 • Har klubben informasjon på nettsiden om hvem personer med funksjonsnedsettelse kan kontakte dersom de ønsker å starte med golf?
 • Har klubben en egen parkeringsplass personer med parkeringsbevis? 
 • Kan man lagre golfutstyr på klubben?
 • Har klubben lagringsplass/ladeplass for paragolfer?

Under finner dere noe informasjon om målgruppene som omfattes av begrepet paragolf.

Utviklingshemmede

Utviklingshemning er en samlebetegnelse for en rekke ulike diagnoser og tilstander knyttet til kognitive, språklige og sosiale vansker. Mennesker med utviklingshemning er en stor og uensartet gruppe, og det er store individuelle forskjeller knyttet til hvor godt den enkelte fungerer i hverdagen og hvor stort behov de har for hjelp og assistanse.

I golf vil individuelle ferdigheter gi seg utslag i ferdighetsnivå, men utviklingshemmede kan være med på det meste av aktivitet på sitt nivå. Enkelte vil fungere helt greit i et ordinært VTG-kurs, en treningsgruppe eller klubbens øvrige aktivitet. For andre kan egne kurs og/eller treningsgrupper være fornuftig.

Tips til kommunikasjon med utviklingshemmede:

 • Bruk korte setninger med konkret innhold. Noen har problemer med å forstå begreper som før, etter, foran, ved siden av, først, sist og senere.
 • Ha et tydelig kroppsspråk - vis og forklar.
 • Ha klare rutiner og regler for aktiviteten, gjerne med gjenkjenning og repetisjoner fra en gang til neste. Start med enkle regler og utvid dette etter hvert. Hold god flyt i aktiviteten. Med mye stopp/prat/forklaring kan motivasjon og fokus bli borte.
 • Ha gjerne en fast start og avslutning på treningen.

Bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede omfatter personer med nedsatt eller manglende funksjon i ben, armer eller hender. Noen har også bevegelsesvansker grunnet ukontrollerte bevegelser. Bevegelseshemning er et samlebegrep for forskjellige diagnoser som kan være medfødte eller ha oppstått på bakgrunn av skade eller sykdom. 

De fleste bevegelseshemmede kan spille golf. Eksempelvis kan man spille med én arm, med armprotese, støttet til en krykke, med benprotese, på ett ben eller i paragolfer (motorisert golfrullestol). Om man er høyere eller lavere enn gjennomsnittet er ingen hindring, og golf gir god trening ved halvsidig lammelse. Avhengig av bevegelseshemningen kan spilleren ha behov for aktivitetstilpasninger, hjelpemidler eller kølletilpasning. Paragolferen er nevnt, men det finnes også enklere ting som en grepsforsterker i form av en golfhanske/-vott. Les mer om aktivitetshjelpemidler her.

Når det gjelder øvelser, bør bevegelseshemmede utføre aktivitet, øvelser og teknikker så nært som mulig i forhold til hva ikke-funksjonshemmede gjør. Når det gjelder golfsvingen må man prøve seg fram til hva som passer den enkelte.

Film: André Toth fikk hjerneslag da han var 23 år. Spiller golf med en arm!

Synshemmede

Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglige funksjon. Det finnes mange grader av synshemning, alt fra lett svaksynt til helt blind. Det er ikke noe skarpt skille mellom det å være blind og å være svaksynt, og inndelingen er skjønnsmessig fordi synsstyrken alene ikke alltid er avgjørende for synsevnen. Synsfeltet er like viktig, og er det sterkt innskrenket kan man regnes som synshemmet selv om man kan lese fine bokstaver i den delen av synsfeltet som er bevart. Belysningen spiller også en rolle for synsevnen, og mange synshemmede får problemer med synet ved vekslende belysning.

I golf vil det være store forskjeller i behov for tilrettelegging for en som er svaksynt og en som er blind, både i forhold til opplæring og spill. Mens svaksynte i varierende grad har mulighet for å ta inn informasjon gjennom synsinntrykk, er blinde avhengig av god muntlig instruksjon ("billedlig" språk) og eventuelt baning av bevegelser.

For blinde er golf en lagidrett i tett samarbeid mellom spiller og coach (ledsager). Coach ledsager spilleren til ballen, beskriver hull og avstand til hull, gir råd om valg av kølle og posisjonerer spiller og kølle til ball. Coach trekker seg tilbake mens spilleren slår og beskriver deretter ballens bane. Gjennom å svinge køllen korrekt, produserer spilleren det nødvendige slaget. For å få til dette, må spilleren ha lært den grunnleggende teknikken i en golfsving og kunne svinge i balanse. Spilleren må ha riktig oppstilling (ved hjelp av coach) og være i stand til å slå ballen riktig lengde. 

Svaksynte kan i større grad spille golf individuelt, eventuelt med en ledsager som hjelper til med å se etter/finne ballen.

Når det gjelder kommunikasjon, er det viktig å huske at det ikke er like lett for synshemmede å oppfatte at du snakker til han/henne. Bruk gjerne navnet når du henvender deg til vedkommende. Ved første møte er det også greit å si hvem du er, slik at dette oppfattes.

Film: Jeremy Poincenot mistet synet da han var 19 år. For blinde er golf lagidrett!

HørseLhemmede

Hørselshemning er en betegnelse for en tilstand av fullstendig eller delvis tap av evne til å oppfatte eller forstå lyder. Hørselshemmede har i svært liten grad behov for tilrettelegging i golf, men noen få kan ha problemer med balansen. For hørselshemmede er det utfordringer knyttet til kommunikssjon, språklig samhandling og å få med seg informasjon som karakteriserer funksjonsnedsettelsen.

Tips til kommunikasjon med hørselshemmede:

 • Lær enkle tegn som er nyttig i treningssammenheng.
 • Mange leser godt på munnen. Etabler øyekontakt før du begynner å snakke, og pass på at den hørselshemmede kan se ansiktet ditt tydelig. Ikke overdriv munnbevegelsene og snakk i normalt tempo. Det hjelper ikke å snakke høyt, det virker kunstig og gjør det vanskelig å munnavlese.
 • God belysning er nødvendig, og er dere ute, er det viktig at den hørseshemmede ikke får solen imot.
 • Alle må oppfordres til å snakke direkte til den hørselshemmede.
 • Dersom man før treningen sender skriftlig informasjon om hva som skal gjøres, kan dette lette munnavlesingen. 
 • Visualisering og fysisk demonstrasjon er fine supplement til muntlig og skriftlig fremstilling av f. eks en øvelse.
 • Tegnspråktolk kan i endel situasjoner være hensiktsmessig/nødvendig. Dersom den hørselshemmede selv bestiller tolk, vil ikke dette koste klubben noe.

Film: Andrea Hjellegjerde er en av verdens beste kvinnelige døve golfspillere!

 

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club