Eksempler på hvordan GGG kan etableres og driftes i klubb.

Alle deltakerklubbene i GGG har avtale med NGF. Klubbene er ansvarlig for den golfidrettslige oppfølgingen og skal legge til rette for trening hver uke hele sesongen. Opplæringen skal bygge på VTG-kurset og det oppfordres til aktivitet også i vinterhalvåret. Med disse rammene er det likevel åpning for variasjon i aktiviteten i klubbene.

Etablering

Det er ulike veier fram til etablering av GGG i klubb, men ofte kommer initiativet fra golfklubben.  Det er også eksempler på at rehabiliteringsinstitusjoner bruker- og interesseorganisasjoner  og andre har kontaktet klubb/NGF med ønske om etablering av tilbud. Naturlige første steg er å avklare om man har personer i klubben til å drifte et GGG tilbud, definere hvilket tilbud man ønsker, gjøre avklaringer med NGF og eget styre, og signere GGG avtalen.

Rekruttering av deltakere kan være utfordrende og det vil være en fordel om man klarer å knytte til seg samarbeidspartnere. Eksempler på lokale samarbeidspartnere kan være:

  • Ulike kommunale tjenester som f. eks psykisk helse, rus, tilrettelagt fritid, frisklivssentral.
  • Bruker- og interesseorganisasjoner (lokallag) som f. eks Parkinsonforbundet LHL, Diabetesforbundet, Mental Helse, Brystkreftforeningen m.fl.
  • Rehabiliteringsinstitusjoner og Distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Skoler, idrettslag m.fl.

Dersom klubben ønsker det kan NGF delta på møter med klubb og/eller samarbeidspartnere.

Drift

Når man har etablert GGG i klubben er det flere muligheter for hvordan man legger opp aktiviteten og hva man velger vil avhenge av bl.a. målgruppe, samarbeidspartnere og klubbens ressurser. Det viktigste er at man klargjør fra starten hva deltakerne kan forvente seg.

GGG skal bidra til å få deltakerne i varig fysisk aktivitet og for å oppnå dette, samt nå målene i GGG, er det ønskelig at klubbene legger til rette for aktivitet til faste tider hver uke gjennom golfsesongen. Noe aktivitet gjennom vintersesongen for ikke å miste kontakten med deltakerne er også ønskelig. Dette er den modellen de fleste klubbene velger.

Enkelte klubber velger å ha noen faste treff gjennom sesongen, noe som spesielt gjelder klubber som samarbeider med rehabiliteringsinstitusjoner. Da dette er personer som er inne til rehabiliteringsopphold vil hvem som deltar variere fra gang til gang, og aktiviteten blir en introduksjon til golf med mål om at de oppsøker en golfklubb i eget nærmiljø etter opphold. En klubb har i samarbeid med rehabiliteringsinstitusjon kunne tilby brukere på opphold skreddersydde VTG kurs.

Noen klubber har tilbud om aktivitet flere ganger per uke. Enten til ulike målgrupper på ulike tider, eller gjennom at GGG gruppen har mulighet til å trene og/eller spille sammen flere ganger per uke.

Mange klubber legger aktiviteten til dagtid, men om man skal velger dag, ettermiddag eller kveld, er avhengig av målgruppen. Skal tilbudet rette seg til personer som er i jobb eller på skole, må aktiviteten legges til ettermiddag/kveld.

Nybegynneropplæringen i GGG skal bygge på VTG. Noen klubber velger å starte med et tradisjonelt VTG-kurs før man tilbyr faste treninger, men de fleste velger å tilrettelegge VTG som en del av den ukentlige aktiviteten, slik at man i løpet av sesongen har gjennomgått innholdet i VTG. Hva men velger vil bl.a. avhenge av målgruppe, og det faktum at et tradisjonelt VTG-kurs kan være for krevende for enkelte.

Det er ikke spesifisert hvor lenge en deltaker skal kunne være en del av et GGG tilbud og dette praktiseres ulike i klubbene. Man kan tenke seg GGG som et rekrutteringstilbud inn i klubben, men vi ser ofte at GGG blir en treningsgruppe hvor deltakerne trives og ønsker å være over tid. 

Deltakeravgift/medlemskontingent

GGG skal være et lavterskeltilbud og den enkeltes økonomi ikke skal være et hinder for å bli med. NGF anbefaler en lav egenandel i oppstarten, samt at deltakerne har mulighet til å låne golfutstyr.

Veien videre er ulik fra klubb til klubb. Det er ønskelig deltakere i GGG blir medlem i klubben og for enkelte kan kostnaden til medlemskontingent være en utfordring. Mange klubber har ulike medlemskategorier som også kan passe for GGG deltakere og noen har en egen GGG medlemskategori. Andre klubber subsidierer medlemskap så lenge deltakerne tilhører GGG, og andre igjen har en trinnvis økning fram mot fullt betalende medlem.

eksempler

Bærum GK

NGF ble kontaktet av Unicare Fram, som er et rehabiliteringssenter i Bærum kommune, med tanke på å ha golf på senterets sommeraktivitetsdag. Vi ble enig om at det var ønskelig å involvere Bærum GK, som var positiv til å etablere et samarbeid med Unicare Fram og bli en del av GGG.

Bærum GK har satset på jevnlige aktivitetsdager gjennom sesongen, hvor Unicare Fram kommer med grupper til klubben. I tillegg til at klubben har utdannet egne trener 1 ressurser, har den også finansiert deltakelse på trener 1 kurs for to av Unicare Frams ansatte, slik at de kan bruke klubbens fasiliteter og følge opp brukerne mellom de planlagte aktivitetsdagene. Aktiviteten finansieres av GGG aktivitetsmidler og klubbens egenfinansiering, og hverken Unicare Fram eller deltakerne betaler deltakeravgift.

Brukere ved Unicare Fram kommer fra store deler av Østlandet, og bor ikke nødvendigvis i klubbens nærområde. Klubben har imidlertid gjennomført to tilrettelagte VTG kurs for brukere som bor i området, hvor deler er finansiert av eksterne midler og hvor deltakerne har betalt deltakeravgift. Flere har blitt medlemmer i klubben, og følges opp gjennom andre av klubbens tiltak/aktiviteter.

Kjekstad GK

Kjekstad GK hadde tidlig i GGG historien en gruppe som ble borte da den daværende ressursperson trakk seg tilbake. I 2017 hadde imidlertid klubben og nye ressurspersoner lyst til å revitalisere GGG, og startet jobben med å finne samarbeidspartnere og deltakere. Klubben inviterte seg selv på møter med potensielle samarbeidspartnere og gikk videre med de som var mest interessert.

I 2017 ble det etablert ukentlige treninger for målgrupper fra Brystkreftforeningen i Drammen, NAV i Røyken kommune, Psykisk Helse i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Røyken og Hurum, totalt fire treningsgrupper fordelt på to grupper mandag og to grupper tirsdag. Gruppene følges opp og trenes av klubbens trener 1 og trener 2 ressurser. Opplegget følger retningslinjene i VTG, og i løpet av høsten gjennomføres det en teori økt slik at deltakerne kan få godkjent VTG kurset.

Det første året er deltakelse gratis som en introduksjon til golfen. Fra og med andre året tar klubben en egenandel. Hvor stor denne er avhenger av om det er en samarbeidspartner som betaler eller om det er den enkelte deltaker som selv skal betale. Der hvor det er en samarbeidspartner som betaler er deltakeravgiften satt til kr 1400,- per person for sesongen. Der hvor det er den enkelte som betalingen fastsettes denne etter avtale med samarbeidspartneren. Her blir det tatt hensyn til personlig økonomi, dvs. den blir satt på et nivå slik at alle kan være med. Deltakeravgiften inkluderer 40 treningstimer, lån av køller, fri benyttelse av treningsområdene og gratis rangeballer ved egentrening.

Klubben har som regel «juletilbud» på medlemskap for påfølgende år, slik at inngangsbilletten for medlemskap er overkommelig. Flere av deltakerne har blitt medlem av klubben.

Sotra GK

I 2017 tok Sotra GK kontakt med Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden kommune for å undersøke muligheten for et samarbeid. Responsen var positiv og det ble satt i gang et forprosjekt med å utarbeide informasjonsbrosjyre og rekrutterer deltakere.

Fra høsten 2018 ønsket klubben å utvide tilbudet til flere grupper og sammen med Frisklivs- og mestringssenteret jobbet man for få et samarbeid med LHL Sotra og Øygarden, Diabetesforbudet Sotra og Øygarden og andre aktuelle lokallag og organisasjoner.

Sotra GK tilrettelegger for trening og spill en gang per uke på pitch & put- banen, samt simulatorspill gjennom vinteren. Aktiviteten drives av frivillige i samarbeid med klubbens pro, eiere og banemannskap. Fysioterapeut fra Frisklivs- og mestringssenteret deltar også. Frivillige leder tilbudet, veileder deltakerne under trening og spill, samt samler deltakerne til en sosial samling i klubbhuset i etterkant av spill. Man ønsker også at deltakere selv blir inspirert til å være med til å drive tiltaket videre.

Etter anbefaling fra Frisklivs- og mestringssenteret er deltakeravgiften satt til kr. 100,- pr gang som inkluderer lån av utstyr, baller på rangen, trening med pro, spill, kaffe og vafler. Deltakerne trenger ikke bli medlem av klubben, men de oppfordres til å ta VTG-kurs. Foreløpig deltar de på klubbens ordinære kurs og GGG sponser deler av dette. På sikt ønsker man å kunne arrangere egne kurs for GGG, da de gjennom den organiserte aktiviteten får god spillererfaring og kun vil mangle den teoretiske delen. Klubben har kjøpt inn golfsett og traller som deltakere som har tatt VTG-kurs kan låne fritt for spill på hovedbanen.

GGG deltakerne blir værende i gruppen, og de oppfordres til å delta i klubbens ordinære tilbud. Baneverter er tilgjengelig som faddere både på turneringer og på spill på banen.

Sesongen 2019 vil Sotra GK utvide tilbudet med spill en ettermiddag i måneden gjennom sesongen for å nå ut til flere, da det er ikke alle som har anledning til å delta på dagtid.   

Hauger GK

Hauger GK ønsket å lage et golftilbud for utviklingshemmede, og inviterte gjennom ulike kanaler potensielle deltakere til aktivitet. Det første året var responsen relativt lav, og det ble gjennomført aktivitet med 2-3 deltakere gjennom sesongen.

År 2 revurderte klubben opplegget, og ønsket nå å tilby golfspillere med utviklingshemning et ukentlig treningstilbud i golfsesongen, uavhengig av klubbtilhørighet. Dvs. at man ønsket at utviklingshemmede som allerede spiller golf får et treningstilbud i klubben, og at de er velkommen til å delta selv om de er medlem av en annen klubb. Dette har man nå gjort i to år, og selv om antall deltakere fortsatt er lavt er dette et positivt tilbud for deltakerne som får en organisert aktivitet med fokus på golfidrettslig utvikling og spill. Tilbudet er ukentlig aktivitet gjennom golfsesongen, men med treningspause i juli. Deltakerne betaler egenandel.

Utgangspunktet for valg av målgruppe er at klubben over flere år har hatt en aktiv spiller med utviklingshemning, som gjennom dette tilbudet får en tilrettelagt aktivitet i gruppe med andre spillere med utviklingshemning. 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club