Kompetanseutvikling

Aktivitetstilbudet må fremme golfgleden hos kvinner

Vi ønsker å tilrettelegge for at kvinner skal føle seg velkomne og inkludert i golfens aktivitetstilbud.

For å oppnå det skal NGF:

 • Gjennomføre en undersøkelse som identifiserer hva kvinner ønsker seg av og i tilknytning til golfen, samt hva som er de største utfordringene og barrierene for kvinners deltakelse og engasjement.
 • Utarbeide maler og anbefalinger til inspirasjonssamling/informasjonsmøte for nye kvinner på klubbene.
 • Igangsette Prosjekt Ivaretakelse – et samarbeidsprosjekt med et utvalg golfklubber for å bedre trenings- og konkurransetilbudet til golfere i «Ivaretakelsefasen» (hcp>26), jenter og kvinner spesielt.

NGF oppfordrer klubbene til å:

 • Invitere kvinner som ikke spiller golf til inspirasjonssamlinger/informasjonsmøter på klubben. Bruke denne arena til å skape interesse for golfen, samt markedsføre og tilrettelegge sine tilbud for gruppen.
 • Spørre sine kvinnelige medlemmer som spiller lite om årsaken til det, og iverksette tiltak for å imøtekomme disse medlemmenes ønsker. Golfspilleren i sentrum anbefales som konkret verktøy.
Kvinnelige trenere som ressurs

I det mellommenneskelige og i omgang med barn og unge, har kvinner og menn lik mulighet til positivt bidrag. Det vil derfor være naturlig at golf-Norge har minimum en kjønnsfordeling blant profesjonelle og frivillige trenere som tilsvarer kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Altså for tiden minimum 25% kvinnelige trenere.

For å oppnå det skal NGF:

 • Prioritere kvinner ved alle tiltak knyttet til trenerutdanning (kurs, seminarer, samlinger etc.).
 • Refundere kursavgiften til de klubbene som har kvinnelige frivillige trenere i arbeid ett år etter at de avsluttet sin utdanning/sitt kurs.
 • Bevisst lete etter kvinner til treneroppgaver i NGF-regi, ved aktiviteter både for bredde og topp.

NGF oppfordrer klubbene til å:

 • Jobbe spesielt med å få kvinner til å ta trenerkurs/-utdanning.
 • Prioritere å få kvinner i gang i frivillige trenerfunksjoner.
 • Tilrettelegge for velfungerende trenerteam, noe som avlaster enkeltpersoner og gjør at trenerfunksjoner kan kombineres med «et liv utenfor golfen».
Kvinnelige ressurspersoner må utdanner og gis forutsetninger for å bli og utvikles i golfen

Skal golf-Norge utvikles og skal vi få etablert en norsk golfkultur, kan vi ikke hyppig tappes for golffaglig kompetanse. Kvinner vil være en stor og viktig del av denne kulturen og må følgelig også være en stor del av den kompetansen vi har innenfor ulike fagområder, inkludert ledelse.

For å oppnå det skal NGF:

 • Stimulere til økt kvinnedeltakelse i våre utdanningstilbud og jobbe aktivt for at ingen kvinne skal oppleve å være alene kvinne på slike arenaer.
 • Ved utvikling av nye utdanningstilbud skal opplegg og innhold gjennomgås spesielt med tanke på kvinnelige deltakere.
 • Aktivt søke etter kvinnelige kurslærere, spesielt for trenerutdanningen.
 • Definere og etablere nettverk der kvinnelige ledere og trenere kan dele erfaringer.

NGF oppfordrer klubbene til å:

 • Søke etter og tilrettelegge for å få kvinner inn i golffaglige stillinger og funksjoner.

Se også «Kvinnelige trenere som ressurs», ovenfor.

Til toppen