NGF har et oppriktig ønske om at alle golfanlegg i Norge planlegges, bygges og drives på mest mulig miljøriktig måte.

Vi har utarbeidet anbefalte miljømål som også bør legges til grunn ved vurdering av lokalisering.

NGF er det første særidrettsforbundet tilsluttet NIF som er miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårnet. Det er igangsatt et arbeid for å få tilpasset et miljøsertifiseringssystem for golfklubber- og baner.

Løst på riktig måte bør golfbaner fremstå som bærekraftig arealutnyttelse og arealforvalter. Golfforbundet har utarbeidet oversikter over bruk av gjødsel og bruk av plantevernmidler.

På oppdrag av Golfforbundet har Planteforsk utarbeidet diverse temaskriv. De mest sentrale er økologisk vedlikehold av baner, golf i beiteområder, golf i ravinelandskap.

Golfbanen - En plass i naturen

Rapporten er skrevet på oppdrag for NGF av Arne Henning Grønlien. Rapporten har som mål å beskrive golfbaner som arealbruk i dagens samfunn, og hvordan golfbaner kan representere en positiv arealbruk i tråd med nasjonale og internasjonal mål om bærekraftighet. Rapporten kan bestilles på post@golfforbundet.no eller lastes ned fra vedleggene på denne siden.

Golf Enviroment Organization er en organisasjon som tar opp golfrelaterte miljøspørsmål. På deres hjemmeside vil du finne informasjon innen de fleste miljørelaterte områder.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club