Nærmiljøanlegg

Golf har fram til i dag hatt en forholdsvis lav oppslutning blant barn og unge, årsakene er mange, men en av de største utfordringene er at det ikke finnes gode muligheter for barn til å bli kjent med golf i sitt nærmiljø.

Andre veletablerte idretter som for eksempel ski, fotball, håndball, friidrett og basket har anlegg i nærhet til de områder barn og unge bor, sykler og oppholder seg i det daglige. De har i dag små nærmiljøanlegg som ballbinger, skileikanlegg, sandbaner for beach-håndball, beachvolley og beachfotball, basketball osv. Anlegg som ligger i områder hvor barn bor og ferdes.

Alle ovenfor nevnte idretter har lagt disse anleggene tilrette enten i egen regi eller gjennom skole, kommune og velforeninger. Mange barn og unge har igjennom disse anleggene fått sitt første møte med idretten og ulike idrettsgrener. Golfforbundet ønsker å synliggjøre golfaktivitet som et godt alternativ til fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Hva er et nærmiljøanlegg?

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholds-områder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.

I henhold til generelle statlige bestemmelser kan det søkes om tilskudd til inntil tre nærmiljøanlegg på samme område. Dette betinger tre separate søknader.

Barn og unge

NGF ønsker å stimulere veksten av unge spillere, og for å kunne gjøre dette vil etablering av nærmiljøanlegg/treningsanlegg i nærområder være svært sentralt. NGF ser det som svært viktig at det legges til rette for et mangfold av slike anlegg. Dette gjelder nærmiljøanlegg/treningsanlegg i sin helhet og for all slags idrett, slik at det stimulerer til allsidig fysisk aktivitet.

For NGF er det spesielt viktig at det også blir lagt til rette for at barn og unge gis anledning til å møte golf i sitt nære oppvekstmiljø. Slike anlegg bør ikke ligge lengre unna en at man skal kunne gå eller sykle i eget nærmiljø for å oppleve golf som en naturlig del av et allsidig idrettstilbud.

NGFs bidrag

NGF ønsker derfor å sette i gang et prosjekt for å være en pådriver for etablering av treningsanlegg/nærmiljøanlegg for golf. NGF skal utvikle et konsept for etablering av slike anlegg, med mål om å forenkle og forkorte plan-og realiseringprosessen for klubb, kommune og eventuelle andre interessenter.

NGF skal ikke bygge anleggene selv, men gjøre prosessene enklest mulig for en klubb i en hektisk hverdag, gjennom å utvikle verktøy og gode maler for hvordan dette kan la seg gjennomføre. Økonomi vil for klubbene være sentralt, og prosjektet tar høyde for å legge frem mulige løsninger og alternativer ut fra de rammer som ligger i ulike støtteordninger i dag, samt bidra med å opparbeide egne stimuleringsordninger for NGFs klubber. Best praksis fra annen idrett og innen golfens egne rekker skal brukes aktivt. En egen dreiebok/veileder for Golfens nærmiljøanlegg skal utarbeides.

Økt aktivitet

Erfaringer og undersøkelser fra andre idretter som for eksempel håndball og fotball viser at nærmiljøanlegg bidrar til at flere kommer i aktivitet i de lokale idrettslagene samt at den uorganiserte leken vokser i disse nærområdene. Disse anleggene har også blitt en viktig møteplass for barn og unge. Denne tendensen har vi også registrert i de områdene hvor det er blitt lagt til rette for golf i rimelig nærhet av der hvor folk bor og ferdes i det daglige.

En etablering av slike anlegg vil virke positivt inn på rekrutteringen spesielt hos barn og unge, men også i befolkningen generelt. Barn og unge får beveget seg og trent mer gjennom en uorganisert golfaktivitet preget av lek og moro.

Statlig idrettspolitikk

”Idretts og anleggspolitikken skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede tilbud både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anlegget bør fungere som sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.

Til toppen