Sikkerhet på golfbanen

Banearbeidere på norske baner opplever at risikoen for å bli skadet mens de jobber på banen har økt betydelig i de siste årene.

Det de fleste ser på som den største faren på arbeidsplassen, er å bli truffet av en golfball. Det er klart at risikoen for dette har økt i og med at spillertettheten har økt som resultat av økt popularitet for golfsporten og flere nye spillere.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet bestemmelser knyttet til sikkerheten på norske golfbaner.

Sikkerhetsbestemmelser

Sikkerhetsbestemmelsene skal være oppslått på alle banens sentrale oppslagstavler, samt ved første og tiende utslagssted. Det ligger en verdi i at man på alle landets baner møtes av det samme regelverket.

Det er viktig at de som jobber på norske golfbaner føler at de har en trygg arbeidsplass. Det er også vesentlig at alle spillere bidrar til at det er sikkert å oppholde se på golfbanene

Utstyr og arbeidsrutiner for banearbeidere

Et spørsmål som diskuteres mye er hvordan banearbeidere skal være kledd/utstyrt for å synes/sikres og dermed unngå risiko for ulykker. Konklusjonen er at verken hjelm, varselvest, eller blinkende lys/”beskyttelse” på maskin løser problemet. Dette kan derimot øke risikoen for ulykker!

Ved å utstyre banearbeider med sikkerhetsutstyr vil spillerne muligens få en oppfatning av at banearbeiderne er ”fritt vilt”. Dette kan også være med på å skape grunnlag for et uønsket automatisk handlingsmønster. Det er også forbundet med risiko å stole på teknisk innretninger som f. eks blinklys. Hovedproblemet er ikke at banearbeiderne ikke synes, men at spillerne ikke innser risikoen før de slår ballen.

Det er svært viktig å holde fokus på det holdningskapende arbeidet.

Det gjelder for banearbeider å utvikle arbeidsrutiner slik at ulykker og farer i størst mulig grad unngåes. Samtidig er det viktig at kombinasjonen banearbeid/golfspill flyter så smidig som mulig.

Det oppfordres til følgene rutiner:
 • Ved transport, unnvik kjøring mot spilleretningen ved ”blinde” hull. Kjør alltid slik at maskinen er synlig for spillere
 • Når det er klart skal tydelig tegn gis. Strekk opp armen og avvent tilbakemelding fra spilleren. Kjør eller gå til side slik at spilleren fritt kan slå uten risiko for å treffe deg
 • Unngå unødig kjøring blant spillere. Det innebærer ikke at man skal akseptere inneffektivitet, men at klippingen skal skje etter en gjennomtenkt plan
 • Lange varselflagg bør benyttes på de banene der dette trengs (kupert terreng, begrenset oversikt etc.)
 • Førstehjelpskrin bør finnes på alle maskiner.
Sikkerhetsgjennomgang

NGF anbefaler at det før hver sesong gjennomføres en sikkerhetsbefaring av anlegget. Denne bør utføres av en gruppe bestående av styret, daglig leder og green-keeper. Formålet med befaringen er å se over farlige områder og plassering av skilt og eventuelt andre sikkerhetstiltak. Å gjennomføre nødvendige tiltak er også svært viktig i forbindelse med et eventuelt erstatningssøksmål.

Det gjelder å ”bygge bort” farer!

Spesielle ting man bør være oppmerksom på:
 • Avstand mellom og rundt drivingrangens utslagsmatter
 • Rutiner ved klipping og ballpukking på drivingrangen
 • Blinde hull
 • Tynne ut skogspartier for å få fri sikt slik at man ser om det kommer maskiner eller spillere
 • Unngå for bratte skrenter
Rutiner for gjennomføring i hver klubb

Golfanleggets ledelse må være informert om sikkerhetsbestemmelsene og prosedyrer ved brudd på disse. Det må være avklart hvem som har myndighet til å gjennomføre reaksjonene. Golfanleggets ledelse er ansvarlig for at dette ivaretaes.

Banearbeiderne og andre ansatte på bane/klubb kan beslaglegge spillerens handikapkort/grøntkort dersom det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Spilleren kan bortvises fra anlegget, og kortet sendes spilleres hjemmeklubb sammen med rapportskjema. Kopi av rapporten sendes NGF. I alvorlige tilfeller skal forholdet anmeldes til NGFs domsutvalg.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner:
 • Irettesettelse
 • Bøtelegging
 • Utestengelse

Ved alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

Sikkerhet på drivingrangen/innedørshaller

I de senere år har vi dessverre hatt flere tragiske uhell på drivingrangen i Skandinavia. Det er viktig at alle nyanlegninger/etablerte ranger bygger tilfredsstillende plasser hvor sikkerheten er hovedfokus.

Fysiske skiller og god plass er viktige stikkord.

Til toppen