Med visjonen ”Vi sprer golfglede i Norge” og der ett av målene for golf-Norge i perioden 2020-2023 er at "Rammebetingelsene skal oppleves som bedre for klubber", er ett av suksesskriteriene for å nå målet at vi har et sterkt og engasjert forbund som i samarbeid med klubbene og interesseorganisasjonene ivaretar golf-Norges interesser og synliggjør golfens egenart og samfunnsverdi.

NGF skal, i tillegg til mange andre oppgaver, være en pådriver overfor myndighetene og NIF for å bedre golfens rammebetingelser.

I arbeidet med å nå disse målsetningene er blant annet det å bli betraktet og behandlet som andre idretter et viktig virkemiddel. Enten dette gjelder økonomisk støtte fra myndighetene (les kommune og fylkeskommune, direkte eller via idrettsråd og idrettskrets) til bygging og drift av anlegg og til aktivitet generelt og folkehelsearbeidet spesielt.

Golfstrømmen

Synliggjøring av den samfunnsmessige betydning av golfvirksomheten

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club