Med offentlig støtte kan vi bidra mer.

Golf kan i enda større grad enn i dag bli et virkemiddel for å bidra til å redusere store og kostbare samfunnsproblem, men det krever forståelse og støtte fra offentlige myndigheter. 

Golfidrettens viktigste saker i det lokale påvirkningsarbeidet

  1. Golfanlegg må likestilles med andre idrettsanlegg.
    For å sikre et mangfold innen idretten må det legges til rette for like rammevilkår. Det er følgelig avgjørende at også golfanlegg behandles på lik linje som andre idretter når det gjelder støtte til bygging og drift av anlegg. Økt mangfold i aktivitetstilbud vil være med på å demme opp for frafall innen den organiserte idretten.
  2. Golf har en stor samfunnsmessig betydning for folkehelsen og vi ønsker å være en aktiv part i det lokale folkehelsearbeidet.
    Golf er en idrett med aktivitet på moderat intensitetsnivå som er i tråd med myndighetenes folkehelseanbefalinger. Golfere rekrutteres både fra gruppen inaktive og aktive, og er en idrett du kan starte med når som helst i et livsløp!

Hvis vi ikke gjør noe, skjer det heller ingenting!

NGFs mål med dette arbeidet er:

  • Å få klubben til å starte dialogen med egen kommune. (Politikerne er viktige å få med på laget i denne sammenheng).
  • At klubbene skal få støtte av kommunene etter de samme prinsipper som resten av norsk idrett.
  • At terskelen for å spille golf skal bli lavere slik at kjennskapen til og kunnskapen om golf bedres i det norske samfunnet.
  • At klubbene skal få en sunn økonomi.

Om klubben systematiserer arbeidet rundt lokal påvirkning, hvilken verdi kan dette ha for klubben?

I vedlegget «Golf og kommunen - Påvirkningsarbeid» finnes innspill og ideer til konkrete tiltak for å synliggjøre golfidretten lokalt. I tillegg har vi samlet en oversikt over relevant dokumentasjon i dette dokumentet.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club