NGF skal blant annet være en pådriver overfor myndighetene og NIF for å bedre golfens rammebetingelser.

høring i Stortingets familie- og kulturkomité, 22. november 2012

Vedrørende den norske idrettsmodellen (Meld. St. 26 (2011-2012)).

Se NGFs innspill

Kulturdepartementet. Samråd – idrettsaktivitet for funksjonshemmede

Se NGFs innspill

Stortingets familie- og kulturkomité. Innspillskonferanse, 27. mai 2011.

Regjeringspartienes representanter i familie- og kulturkomiteen inviterte NIF, særforbund og idrettskretser  til å komme med innspill til regjeringens arbeid med ny idrettsmelding.

Se NGFs innspillsnotat.

Kulturdepartementet. Innspill til ny stortingsmelding, 4.mars 2011.

Se NGFs innspill.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club