Klubbstatus

Det finnes tre forskjellige klubbstatuser. Klubb med bane, klubb med treningsanlegg og klubb uten rettighet til å skrive ut golfkort.

Definisjoner

Klubb med bane er en betegnelse for de klubber som enten selv eier og driver egen slopet bane, eller har skriftlig avtale med en baneeier (selskap eller person) om disponering av slik slopet bane.

Klikk her for informasjon om krav og avtaler.

Klubb med treningsanlegg (KMT) er en betegnelse som er ment å være midlertidig og kan brukes av klubb, som disponerer treningsanlegg av en viss kvalitet, i oppbyggingen av interesse, aktivitet og anlegg. Mer om krav og avtaler finnes nedenfor.

Klubb uten rettighet til å skrive ut golfkort er en betegnelse som er ment å være midlertidig for klubb i den perioden de jobber for å få realisert et anlegg, enten gjennom egen utbygging eller ved å inngå avtale med eksisterende baneeier (selskap eller person). Ved å være medlem av NGF vil slik klubb kunne få råd og bistand under arbeidet med anleggsetableringen og i diverse søkeprosesser overfor det offentlige.

Mer informasjon og kontaktdata kan dere finne her.

Hvordan oppnå status som «klubb med treningsanlegg» (KMT)?

For at klubb uten bane skal ha mulighet til å drive opplæring og få utstedt Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til sine medlemmer, må de oppnå status KMT og inngå samarbeidsavtale med en baneklubb. Avtalen må i utgangspunktet inngås med den geografisk nærmeste baneklubben og i alle tilfeller med en klubb i et naturlig geografisk nedslagsområde. Samarbeidsavtalen skal sendes NGF for gjennomgang før status kan gis.

Søknaden om å få status KMT må inneholde følgende skriftlige informasjon:
  1. Klubbens medlemsnr. i NIF
  2. Klubbens lov
  3. Klubbens organisasjonsplan (organisasjonskart, arbeidsfordeling etc.)
  4. Navngitt minimum to klubbmedlemmer som har gjennomgått NGFs kurs for Veien til Golf (VTG)-ansvarlige og hvem som utgjør klubbens Handicapkomité
  5. Klubbens planverk (f.eks. langtidsplan,handlingsplan)
  6. Eventuelle bestemmelser i klubben utover de som ligger i loven.
  7. Eventuelle avtaler som klubben har inngått med selskap eller person.
  8. Anleggsbeskrivelse inkl. målsatt kart som viser anleggets enkeltelementer og bekreftelse på godkjenning fra vedkommende myndighet. Et treningsanlegg kan f.eks. bestå av drivingrange og gode treningsområder for nærspill eller en 6-hulls treningsbane.

Når det gjelder søknader knyttet til klubber som disponerer drivingrange og nærspillsområder, er det laget følgende kravspesifikasjon:

 • Drivingrange min. 200 m lang, med plass til minimum 10 utslag
 • Puttinggreen min. 200 m2
 • Innspillgreen min. 200 m2 med mulighet til innspill fra opptil 60 m
 • Bunker min. 25 m2, utformet som greenbunker med plass til trening for min. 4 personer samtidig

Vi har utarbeidet en eksempelskisse hvor disse kravene er lagt til grunn. Totalt beslaglegger dette et areal på ca. 30 mål.

NGFs helhetlige vurdering av anleggselementene avgjør om treningsanlegget er tilfredsstillende til å oppnå status KMT. 

Klubben er forpliktet til å holde NGF løpende oppdatert om alle organisatoriske og anleggsmessige endringer.

Godkjenningen av status «Klubb med treningsanlegg» gjelder for tre sesonger av gangen. Innen siste sesong er avsluttet og senest 15. oktober skal klubben, dersom de ønsker forlengelse, ha tilskrevet NGF med søknad om ny godkjenning. Søknaden skal være ferdigbehandlet av NGF og endelig vedtak om godkjenning eller avslag skal foreligge innen to måneder etter at søknad er mottatt. NGFs styre fatter vedtak om godkjenning eller avslag etter innstilling fra administrasjonen.

Klubb med bane som får forespørsel om og inngå avtale om opplæring og/eller utstedelse av kort med annen klubb, må sjekke at denne har status KMT.

Vedrørende samarbeidsstavle mellom baneklubb og KMT

Avtalen skal regulere samarbeidet mellom baneklubb og KMT om opplæring og utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) til medlemmer i KMT. Samarbeidsavtalen skal sendes NGF for gjennomgang før status kan gis.

Priser

Baneklubbens tjenester godtgjøres etter følgende anbefalte maksimumspriser per person:

 1. Veien til Golf – kurs (VTG-kurs) kr 1200,-
 2. Årlig serviceavgift for utstedelse av Golfkortet (med handicap registrert i GolfBox) kr 200,-
 3. Juniorer betaler halv pris
NGFs medvirkninger

Der hvor KMT har problemer med å oppnå avtale med baneklubb på frivillig grunnlag, er NGF beredt til å bistå i forhandlingene for å få frem en avtale.

Til toppen