Norges Golfforbund og Lyberg & Partnere har inngått en samarbeidsavtale der Codan Forsikring blir leverandør av forsikringstjenester til NGF.

Avtalen innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Codan Forsikring.

Som en del av avtalen mellom NGF og Lyberg & Partnere, vil medlemsforsikringen også dekke tilfeller som skjer under dugnad og annet frivillig arbeid på banen/klubben. Det forutsettes at de som utfører dugnadsarbeidet er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF.

Melding av skade

Personskade

Meldes til Codan Forsikring på telefon 67 22 46 88, alternativt pr e-post personskade@codanforsikring.no.

Ved skademelding må man oppgi  polisenr. 132632, hvilken klubb du er medlem i, medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

Ansvarsskade

Meldes til Codan Forsikring, på telefon 67224679, alternativt pr e-post ansvar@codanforsikring.no.

Ved skademelding må man oppgi polisenr. 132632, hvilken klubb du er medlem i, medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

Medlemsforsikring

Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.

  • Idrettsforsikring. Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter plutselige og uforutsette skader som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse.
  • Ansvarsforsikring for idrettsutøver. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

Hvem er forsikret og når gjelder forsikringen?

Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til golf, når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette.  Med Codans forsikring, som altså ligger innbakt i klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig golfkort allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

Konkurranser

Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF.  Forsikringen gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke før første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.

Forsikringsytelser

 

Golfforsikring (Codan)

Under
70 år

Over    70 år

A

Forsikringen omfatter enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF

Ulykkesdødsfall
Utbetales ved den forsikredes død:
Dødsfall som skyldes sykdom, syklig tilstand eller anlegg, er ikke dekket.

Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget (Samboerstatus jfr. Forsikringsvilkår for ulykkesforsikring).

Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år (som er hjemme hos forsikrede)

 

 

 50000

 

150000

 

 50000

 

 

 

50000

 

 

 

50000

B

Invaliditetserstatning
Utbetales prosentvis i forhold til invaliditetsgraden

Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 %. Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Dvs kr 1.000.000,- under 70 år og 400.000,- for de over)

Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning

 

 

500000

 

 

 

200000

 

C

Behandlingsutgifter
Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år.

Tannskader

Operasjon privat klinikk – etter avtale med Codan Forsikring

Fysioterapi/Kiropraktor

Egenandel C,D,E,F – betales av det enkelte medlem


25000


25000

10000

4500

1000


250001000

G

Ansvar

Egenandel – betales av det enkelte medlem

3000000

6000

3000000

6000

 

Klubbene må i tillegg sørge for:

  • Ansvarsforsikring (arrangøransvar)
  • Tingforsikringer (bygning, bil, tekniske installasjoner, utstyr, varer, avbrudd)
  • Personalforsikringer (yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring)
  • Klubbforsikring (underslag*, ansvar, utvidet ulykke). *NB! Underslagsforsikring er påbudt, jfr Lovnorm for golfklubber § 11(3) og NIFs lov § 2-11(4).

Kontakt Lyberg & Partnere for en samtale om klubbens forsikringsbehov. Ring Claus Frimann Clasen på tlf. 901 31 207 eller send en e-post til claus@lyberg.no.

Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Se idrettsforbundets nettsider for mer informasjon.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club