Norges Golfforbund og Lyberg & Partnere har inngått en samarbeidsavtale der Tryg Forsikring blir leverandør av forsikringstjenester til NGF.

Avtalen innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Tryg Forsikring.

Som en del av avtalen mellom NGF og Lyberg & Partnere, dekker forsikringen også tilfeller som skjer under dugnad og annet frivillig arbeid på banen/klubben. Det forutsettes at de som utfører dugnadsarbeidet er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF.

Forsikringen dekker også spill på simulatorer tilhørende klubbene.

2 % kickback

I tillegg til avtalen som er inngått vedr. idrettsforsikring, gir Tryg 2 % av det medlemmene betaler privat i forsikring tilbake til klubben. Medlemmene kan selv fritt velge hvilken klubb de ønsker at de 2 % skal gå til. Tryg tilbyr en spesialtilpasset reise- og innboforsikring for golfere og gir inntil 23 % rabatt om forsikringene samles hos Tryg.

Mer informasjon om tilbudene kan finnes her.

Under dokumenter i høyremenyen finner dere markedsmateriell som dere kan bruke til å informere om tilbudene fra Tryg.

Eksempler på hva klubben kan tjene:

MELDING AV SKADE

ULYKKESSKADE

Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse – et ulykkestilfelle – som skjer i forsikringstiden som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse.

  • Melding av ulykkesskade gjøres på Tryg.no - (velg skjema for ulykke, yrkesskade og trafikkuhell).

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i, medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

ANSVARSSKADE

Ansvarsforsikring for idrettsutøver. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

  • Melding av ansvarsskade gjøres på Tryg.no - (velg skjema for privat ansvar) 

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i,
medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

MEDLEMSFORSIKRING

Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.

HVEM ER FORSIKRET OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?

Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs. fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til Golf, når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Trygs forsikring, som altså ligger innbakt i klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig medlemskap allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

KONKURRANSER

Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF. Forsikringen gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse¬/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke før første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.

KLUBBENE MÅ I TILLEGG SØRGE FOR:

  • Ansvarsforsikring (arrangøransvar)
  • Tingforsikringer (bygning, bil, tekniske installasjoner, utstyr, varer, avbrudd)
  • Personalforsikringer (yrkesskade, helseforsikring, reiseforsikring)
  • Klubbforsikring (underslag*, ansvar, utvidet ulykke). *NB! Underslagsforsikring er påbudt, jfr. Lovnorm for golfklubber § 9 og NIFs lov § 2-11 (4).

Fra 1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven som innebærer at alle typer uregistrert kjøretøy som kan gå fortere en 10 km/t må ha egen ansvarsforsikring. For klubber (og privatpersoner) som har golfbiler, klippere og andre maskiner med egen fremdriftsmotor må man sørge for slik forsikring.

Kontakt Lyberg & Partnere for en samtale om klubbens forsikringsbehov. Ring Claus Frimann Clasen på tlf. 901 31 207 eller send en e-post til claus@lyberg.no.

BARNEIDRETTSFORSIKRING

Alle barn som er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Se idrettsforbundets nettsider for mer informasjon. 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club