Klubb­kontingent

Norges Golfforbund (NGF) og våre klubber er gjennom medlemskapet i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) forpliktet til å følge NIFs lov. I § 10-2(b) av NIFs lov fastslås det at man med et idrettslag (en klubb) mener en frittstående og selveiende klubb med utelukkende personlige medlemmer.

Idretten kjenner kun ett medlemskapsbegrep og det innebærer at alle klubbens medlemmer har de samme demokratiske rettigheter (stemmerett, valgbarhet etc.) og plikter (følge lover og bestemmelser, betale kontingent etc.).

I motsetning til et selskap som består av eiere, er tilknytningen til en klubb ingen eiendom som man kan kjøpe og selge. Man kan godt kjøpe en spillerett i et baneselskap, men ikke medlemskapet i klubben. Klubbens eiendeler kan ikke splittes og fordeles på klubbens medlemmer.

Kontingentkategorier – ikke ulike typer av medlemskap

Når det snakkes om fjernmedlemskap så er det egentlig en kontingentkategori og ikke en medlemskapsform. Realiteten er at man har meldt seg inn i en klubb med de samme demokratiske rettighetene og pliktene som alle andre medlemmer, men har valgt en kontingentkategori som innebærer at man for spill på banen betaler per gang i stedet for per år. Riktig betegnelse ville altså vært medlemskap med og uten årlig spillerett.

I norsk idrett kjenner vi kun en type medlemskap, men vi kan ha ulike kontingentkategorier.

NGF anbefaler følgende kontingentkategorier:
  • Medlem
  • Medlem med kort (elektronisk golfkort) – (ofte misvisende kalt fjernmedlemskap)
  • Medlem med kort og årlig spillerett

I tillegg kan det selvfølgelig også velges kontingentkategorier som går på alder (for eksempel junior) og det kan tas tilleggsavgift for organisert spesialtrening (treningsavgift).

Kontingentinnkreving

NGF mottar stadig oftere henvendelser fra på den ene siden klubber som har problemer med at deres medlemmer ikke betaler sin kontingent og klubben ønsker å gå til inkasso for å inndrive denne, og på den andre siden medlemmer som synes klubbene er grådige og opptrer lite smidig når de ønsker å melde seg ut. Forutsigbarhet ved hjelp av et sett med spilleregler som kommuniseres godt og følges, vil gi det beste utgangspunkt for gode samarbeidsforhold i klubbene. Spesielle situasjoner vil alltid oppstå og da må begge parter i tillegg til bruk av regelverket også legge sunn fornuft og rimelighetsbetraktninger til grunn for sin opptreden/avgjørelse.

Trusler om inkasso er ingen god kommunikasjonsform, men både det enkelte medlem (spilleren) og klubbenes ledelse har ansvar, rettigheter og plikter og bør ha forståelse for hverandres situasjon.

Lovnorm

NIF har utarbeidet en ufravikelig lovnorm for idrettslag som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov (ofte kalt vedtekter i golfklubber). Klubben kan gjøre tillegg så lenge de ikke strider mot NIFs lov og bestemmelser (inklusive det som står i lovnormen). Slike tillegg må være vedtatt på klubbens årsmøte og deretter godkjent av NIF v/Idrettskretsen.

I lovnormens § 3, ref. NIFs lov § 10-4, står det at den som melder seg inn i klubben plikter å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lov og bestemmelser, at man ikke kan bli tatt opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp (f.eks. andre klubber) og at medlemskap i klubben først er gyldig fra den dag første kontingent er betalt.

I § 16 står det at medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. I NIFs lov § 10-6 står det at utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Det betyr ikke at eventuelle økonomiske forpliktelser medlemmet måtte ha til klubben blir strøket (f.eks. kontingent for det angjeldende året).

Utover ovennevnte NIF-bestemmelser er det klubbens egne bestemmelser og retningslinjer som styrer hvordan praksis rundt utmelding er. Der klubbens lov ikke sier noe spesielt er det vanlig at klubbene har en fast og kjent praksis, fastsatt av årsmøtet eller styret, om at utmelding må skje innen 31.12. Denne datoen er nok i sin tid valgt fordi Det Europeiske Golfforbundets (EGA) handicapbestemmelser fastslår at skifte av hjemmeklubb skal meldes innen 31.12 og får virkning fra påfølgende år (pkt. 3.2.5). I dag er det nok like tungtveiende at kontingentåret da følger regnskapsåret som igjen følger kalenderåret.

Utmelding

Å kunne melde seg ut og slippe kontingentkrav for inneværende år etter fastsettelse av ny kontingent og utsendt innkreving ville nok vært ønskelig for det enkelte medlem, men synes lovlig sent sett fra klubbens side da det gir dem uholdbar uforutsigbarhet for driften.

Medlemmene må huske at klubben er medlemsstyrt. Det er klubbens medlemmer, som gjennom sin deltakelse på årsmøtet og de demokratiske vedtak som fattes der, som bl.a. velger et styre bestående av klubbmedlemmer, og også beslutter hva kontingenten skal være og som kan lage regler for hvordan og på hvilket tidspunkt kontingentene skal innkreves. Det enkelte klubbmedlem må altså kjenne sin besøkelsestid, bruke sine demokratiske rettigheter og engasjere seg i klubbens styring og drift dersom det er noe de er misfornøyde med. Ikke bare være passive klagere i ettertid.

Til toppen