Foretak som omfattes av «Lov om obligatorisk tjenestepensjon» plikter å sette av minimum 2 % av den ansattes lønn til pensjon.

Loven krever at foretak må opprette tjenestepensjon for sine ansatte, som er over 20 år og medlem av folketrygden, når:

  1. minst to personer i foretaket begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  2. minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 % eller mer av full stilling, eller
  3. personer i foretaket hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)

I januar 2014 ble det innført nye regler for tjenestepensjon. Reglene er en tilpasning til de endringene som er gjort i Folketrygden gjennom pensjonsreformen, og gir foretaket flere nye pensjonsmuligheter. Vi anbefaler den enkelte klubb å ta kontakt med sin pensjonsleverandør for å se hvordan de nye reglene kan tilpasses klubbens økonomiske situasjon og ønsket om å tilby de ansatte en god pensjonsordning.

For klubber som er medlem av NHO, kan avtalen mellom NHO og Storebrand være et alternativ:

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club