Publisert tirsdag 16. januar 2018

Søknadsfrist 1. februar 2018

Sparebankstiftelsen DNB
Aktuelt for klubber i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. Stiftelsen gir først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer folk i alderen 6 til 30 år.

Les mer her.

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak, midler utlyst av IMDI (Integrerings og-mangfoldsdirektoratet)
Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

Les mer her.

Folkehelsetiltak, midler utlyst av Nordland Fylkeskommune
Klubber i Nordland kan søke midler til tiltak som er inkluderende og der en søker aktivt å rekruttere nye grupper, samt tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Les mer her.

Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak, midler utlyst av Nordland Fylkeskommune
Frivillige organisasjoner i Nordland kan søke fylkeskommunen om organisasjonsstøtte til innvandrertiltak. Det gis støtte til drift og aktivitetstilskudd.

Les mer her.

Kronprinsesse Märthas Minnefond
Økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger.
Typiske tiltak det gis støtte til er reiser, foredrag og andre arrangementer av sosial karakter. Standardbidraget er på kr. 5000.

Les mer her.

Lokale ordninger:

Sparebank 1 Modum
Lag og foreninger tilknyttet Modum eller Øvre Eiker kan søke Sparebank1 Modum om gavemidler til allmennyttige formål. Midlene skal gå til prosjekter og generell drift. I år er SpareBank1 Modum 175 år. De åpner derfor opp for muligheten til å søke om midler til større prosjekter gjennom hele året.

Les mer her.

Tafjord kraft- sponsormidler
Frivillige og ikke-kommersielle lag og organisasjoner kan søke om sponsormidler fra TAFJORD. Vi prioriterer imidlertid de som har et tilbud innen idrett og kultur som engasjerer barn og unge i regionen (Ålesund, Sula, Giske, Norddal, Ørskog, Stordal, Stranda, Sykkylven, Haram, Skodje, Vestnes og Sandøy.)

Les mer her.

Sparebankstiftelsen Hallingdal
Lokale organisasjoner kan søke Sparebankstiftelsen Hallingdal om breddegavemidler. Disse midlene er beregnet til å støtte driften for lokale lag og foreninger.

Les mer her.

Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank
Lokale organisasjoner, lag, foreninger, offentlige aktører og AS kan søke Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank om prosjektstøtte fra programmet: Vi gir muligheter. Prioritert vil være tiltak rettet mot barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede, frivillig virksomhet, langvarig nytteverdi og lokal forankring.

Les mer her.

Gassco- sponsorsamarbeid
Gassco støtter lag, organisasjoner og arrangementer innen idrett og kultur på Haugalandet.

Les mer her.

Oslo idrettskrets – stipend
Aktive idrettsutøvere eller administratorer kan søke Oslo idrettskrets om idrettsstipend. Stipendet skal benyttes til talentutvikling eller utdanning.

Les mer her.

To tilskuddsutlysninger- med søknadsfrist 15. februar:

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
Alle organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund kan søke om midler fra ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Prosjekter som støttes skal fremme fysisk og psykisk helse for minoriteter, funksjonshemmede, fattige og andre utsatte i samfunnet. Ta kontakt med NIF for mer informasjon og prosedyrer.

Les mer her.

Hordaland fylkeskommune- tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom
Kommuner og frivillige organisasjoner i Hordaland kan søke fylkeskommunen om prosjektmidler som skal stimulere inaktive barn og unge til å delta mer i fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.

Les mer her.

Ønsker klubben å få oversikt over utlyste midler, anbefaler NGF å abonnere på Tilskuddsportalen.

Se mer informasjon på denne siden.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club