Golftinget

Golftinget er NGFs øverste organ og avholdes hvert annet år, innen utgangen av november, i de år som slutter med oddetall.

Tinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.

Representasjonsrett på Golftinget:
  • Forbundsstyret (åtte personer)
  • Representanter fra klubbene etter følgende skala:
    • Klubber med færre enn 300 medlemmer per 30.09 i tingåret har en (1) representant.
    • Klubber med 300 - 800 medlemmer per 30.09 i tingåret har to (2) representanter.
    • Klubber med flere enn 800 medlemmer per 30.09 i tingåret har tre (3) representanter.

Ved valg/oppnevning av representanter til golftinget, skal klubber som vil stille med to eller flere representanter velge/oppnevne representanter fra begge kjønn.

Eventuell søknad om dispensasjon fra kjønnsfordelingen må fremmes for idrettskretsen. Dersom dispensasjon innvilges må skriftlig dokumentasjon fortrinnsvis sendes NGF før tinget, eventuelt medbringes til tinget.

Til toppen