Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud. Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Gjennom Golf-Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett som man kan starte med tidlig eller sent i livet, og golfens handikapsystem gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet.

40 golfklubber er en del av Golf-Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede, kreftrammede, hjerte- og lungesyke, psykiske helseproblemer, rusproblemer, diabetes, uføretrygdede, langtidssykemeldte og utsatt ungdom.

Golfklubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnlaggende opplæring og ukentlig aktivitet i gruppe. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF, og sentralt samarbeider knyttet til Lyberg & Partnere, Mental Helse og Diabetesforbundet. 

Golf - Grønn Glede og klubbene som ønsker det, samarbeider med Foreningen Et Slag av Gangen rundt prosjektene Veien tilbake og Et slag av gangen. Målgruppene for disse prosjektene er mennesker med rusavhengighet eller psykiske helseproblemer, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge "utenfor" og minoriteter.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club