Usportslig opptreden

Norges Golfforbunds Disiplinær- og sanksjonsutvalg (DSU) består av leder og to medlemmer.

Utvalgets medlemmer velges av Golftinget og er vedtaksført dersom minst to av medlemmene deltar i behandlingen.

Informasjon om utvalgets medlemmer finner du her.

DSU skal behandle og avgjøre:

- Saker der det er aktuelt for NGF å ilegge en alminnelig disiplinærforføyning for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel i medhold av NIFs lov § 11-1. Slike forføyninger regnes ikke som straff etter NIFs lov.

- Saker som gjelder overtredelse av sanksjonsreglementet i NGFs turneringsbestemmelser, jf. også NIFs lov § 11-2. Slike sanksjoner regnes heller ikke som straff etter NIFs lov.

- Saker der det skal vurderes å anmelde noen til NIFs domsutvalg for brudd på idrettens straffebestemmelser, jf. NIFs lov § 11-3 flg. DSU gir i slike saker sin innstilling til NGFs styre som avgjør om NGF skal inngi påtalebegjæring.

Se også punktet "Usportslig opptreden i forbundsturnering – sanksjonsreglement" på side 19 i NGFs generelle turneringsbestemmelser for forbundsturneringer her

Til toppen